euro banknotes, the currency in poland, finance

Pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką komandytową

Częstą praktyką jest udzielanie pożyczek spółkom komandytowym przez jej wspólników. Duże wątpliwości budzą jednak kwestie dotyczące odsetek od tych pożyczek – czy są one kosztem podatkowym dla wspólnika udzielającego pożyczki?

Odsetki od udzielonej pożyczki

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są jej wspólnicy, którzy proporcjonalnie do wniesionego wkładu rozpoznają przychody i koszty podatkowe. Jest to bardzo istotna kwestia przy kwalifikowaniu odsetek od udzielonych przez wspólników pożyczek. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT, wyłączona jest możliwość zaliczenia odsetek od kapitału własnego włożonego przez podatnika w źródło swoich przychodów. Udzielona przez wspólnika pożyczka jest więc traktowana jako wkład do własnego kapitału. W związku z tym odsetki od włożonego przez podatnika wkładu (tj. od pożyczki) nie mogą być KUP.

Pożyczka od wspólnika jako kapitał własny

Aktualnie linia orzecznicza sądów administracyjnych jest jednolita (np. wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3443/14). W każdej sprawie dotyczącej sporów o kwalifikację odsetek od udzielonych spółkom komandytowym przez wspólników pożyczek wydawane są wyroki, które jednoznacznie wskazują, że udzielona pożyczka stanowi dla wspólnika wkład własny do spółki, co z kolei pozbawia go prawa do uznania odsetek od tych pożyczek jako kosztów podatkowych.

Pozostali wspólnicy a pożyczka dla spółki

Pożyczka udzielona spółce przez jednego z jej wspólników nie stanowi dla pozostałych przychodu z działalności gospodarczej (chyba, że zostałaby umorzona). Natomiast odsetki od pożyczki, w przeciwieństwie do tego jak to jest w przypadku wspólnika udzielającego pożyczki, stanowią dla nich koszt uzyskania przychodu, proporcjonalnie po posiadanych udziałów w zyskach spółki komandytowej.

A o tym czy pożyczka od wspólnika dla spółki komandytowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych przeczytasz w artykule Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej a PCC.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry